ติดตามเรา :
thumb

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท

         ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในระยะยาว โดยมอบดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ผ่อนต่ำแสนละ 199 บาทตลอด 3 เดือนแรก เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์หลังจากที่ผ่านมาเกือบทุกบ้านต้องเจอกับปัญหาค่าไฟขึ้นอย่างมหาโหด
 

GSB GO GREEN

สินเชื่อบุคคล GSB Go Green เป็นสินเชื่อที่ให้เงินสนับสนุนในการติดตั้งและซื้ออุปกรณ์แก่บุคคลธรรมดา เพื่อลดปัญหาด้านค่าไฟฟ้าในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขในการขอกู้สินเชื่อ ดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ GSB GO GREEN

 • -ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี และรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • -วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งและซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ เช่น Solar cell, Solar rooftop, ติดตั้ง EV Charger สำหรับซื้อรถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฮบริด รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วย   ประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินกู้

 • -กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean loan) ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ รวมสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99% ผ่อนต่ำแสนละ 799 บาท / เดือนตลอด 3 เดือนแรก
 • -ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
 • -กรณีมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน อาทิ บ้านพร้อมที่ดิน, ที่ดิน หรือคอนโด สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท /   เดือนตลอด 3 เดือนแรก
(ระยะเวลาเงื่อนไขพิเศษตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 2566)

GSB FOR BCG ECONOMY

นอกจากสินเชื่อสำหรับบุคคลแล้วก็ยังมีสินเชื่อสำหรับธุรกิจอีกด้วยค่ะ ซึ่ง GSB for BCG Economy เป็นสินเชื่อที่ให้เงินทุนหมุนเวียนลงทุนในทรัพย์สิน, พลังงานทดแทน, พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น
 

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ GSB FOR BCG ECONOMY

 • -เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • -เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด BCG 
 • -ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 2 หรือ นำผลิตภัณฑ์จากข้อ 2 มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ
 • -สำหรับนิติบุคคลจะให้วงเงินกู้ไม่จำกัด
 • -สำหรับผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินกู้

 • -ผู้กู้สามารถใช้สมุดเงินฝากออมสิน, สลากออมสินพิเศษ, พันธบัตร, ที่ดินและอาคาร  หรือคอนโด เป็นหลักประกัน หรือใช้บยส. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ร่วมค้ำประกันได้
 • -สำหรับสินเชื่อระยะสั้น (O/D), (P/N) หรือสินเชื่อระยะยาว (L/T) ดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR -1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MOR = 6.495 และ MLR = 6.650)
 • -เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • -เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเผย จากสภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลเสียกระทบที่รุนแรงต่อผู้คนและระบบนิเวศ จึงก่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาวด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูเงื่อนไขและรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1115 

 

ที่มา : ธนาคารออมสิน, GSB Go GreenGSB for BCG Economy